Impressum & Integritetspolicy

Magdalena Römhild
Odensjövägen 24
34171 Lidhult
Sverige

telefon: +46 73 400 71 89
e-post: info[at]figuravitalis.com

Integritetspolicy

I denna sekretesspolicy informerar jag dig om behandlingen av personuppgifter när du använder denna webbplats.

Jag använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att information samlas in och används i enlighet med denna sekretesspolicy.

Den person som ansvarar för databehandlingen är:
Se impressum

Terminologi som används

„Personuppgifter“ är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare på nätet (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

„Behandling“ är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

„Personuppgiftsansvarig“ är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Relevant rättslig grund

I enlighet med artikel 13 i GDPR informerar jag dig om den rättsliga grunden för databehandlingen.

Den rättsliga grunden för denna integritetspolicy är förordning (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).

Om den rättsliga grunden inte anges i dataskyddsdeklarationen gäller följande: Den rättsliga grunden för att erhålla samtycke är artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att kunna tillhandahålla våra tjänster, genomföra avtalsåtgärder och svara på förfrågningar är artikel 6.1 b i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i GDPR och den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1 f i GDPR. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, utgör artikel 6.1 d i GDPR den rättsliga grunden.

Syftet med behandlingen

– tillhandahållande av onlineerbjudandet, dess funktioner och innehåll
– svara på kontaktförfrågningar och kommunicera med användare
– säkerhetsåtgärder
– mätning av räckvidd/marknadsföring

Typer av uppgifter som behandlas:

– inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser)
– kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer)
– innehållsdata (t.ex. textuppgifter, fotografier, videor)
– användaruppgifter (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider)
– metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)

Anonym datainsamling

I princip kan du besöka min webbplats utan att berätta vem du är. I detta fall behandlar jag endast de uppgifter som krävs för att visa webbplatsen på den internetaktiverade enhet du använder (t.ex. IP-adress, datum/tid, typ/version av webbläsare, operativsystem). Du förblir anonym som användare.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas endast in om du lämnar dem till mig, till exempel när du gör en förfrågan.

Användning och utlämnande av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in inom ramen för webbplatsen kommer endast att användas utan ditt samtycke för att behandla dina förfrågningar.

Externa länkar

För att du ska få bästa möjliga information hittar du på min sida länkar som hänvisar till tredje parters sidor. Om detta inte är uppenbart igenkännbart, vill jag påpeka att det är en extern länk. Jag har inget som helst inflytande över innehållet och utformningen av andra leverantörers sidor. Garantierna i denna dataskyddsförklaring gäller därför naturligtvis inte där.

Cookies

Inga cookies används.

Affärsrelaterad bearbetning

Dessutom bearbetar jag

– uppgifter om avtal (t.ex. avtalets föremål, villkor, kundkategori)
– betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik) av mina kunder, potentiella kunder och affärspartner för att tillhandahålla avtalstjänster, service och kundvård, marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar.

Hosting

De webbhosting som jag använder används för att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som användes för att driva detta onlineerbjudande.

I samband med detta behandlar jag eller min hostingleverantör inventeringsuppgifter, kontaktuppgifter, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, metadata och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare av detta onlineutbud på grundval av legitima intressen i ett effektivt och säkert tillhandahållande av detta onlineutbud i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR i samband med artikel 28 i GDPR (ingående av avtal om orderbehandling).

Insamling av åtkomstuppgifter och loggfiler

Jag, eller min hostingleverantör, samlar in uppgifter på grundval av legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 lit. f. GDPR om varje åtkomst till den server där denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler). Tillgångsinformationen omfattar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängden överförd data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referrer URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

Loggfilinformation lagras av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra missbruk eller bedrägeri) i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter som måste sparas för bevisändamål får inte raderas förrän händelsen är slutgiltigt klarlagd.

Kontakta

När du kontaktar mig (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) behandlas användarens uppgifter för att hantera kontaktförfrågan och dess behandling i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. Användarens uppgifter kan lagras i ett system för hantering av kundrelationer („CRM-system“) eller i en jämförbar förfrågningsorganisation.

Jag raderar förfrågningarna om de inte längre är nödvändiga. Jag ser över behovet vartannat år, och även lagstadgade arkiveringsskyldigheter gäller.

Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som den personuppgiftsansvarige behandlar (artikel 15 i GDPR),

Du har rätt till rättelse av de uppgifter som rör dig om de är felaktigt eller ofullständigt lagrade (artikel 16 i GDPR),

Du har rätt till radering (artikel 17 i GDPR),

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (artikel 18 i GDPR),

Du har rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR),

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter (artikel 21 i GDPR),

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt (artikel 22 i GDPR).

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du misstänks ha brutit mot dataskyddslagen (artikel 77 i GDPR). Den behöriga tillsynsmyndigheten är den myndighet som finns på din vanliga bostadsort, din arbetsplats eller den plats där den misstänkta överträdelsen äger rum.

Observera:

Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter eller sluta ta emot e-post från mig kan du meddela mig detta genom att skicka ett meddelande till:
info[at]figuravitalis.com